Vaikuttavuuden lähtökohdat ja haasteet

Kannustavuus

Takaisin etusivulle

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus tulee olla kannustavaa

Korkeakoulujen sisäisten ja ulkoisten kannustimien on tuettava vaikuttavuuden edistämistä, ja ne on perusteltua kytkeä osaksi tutkimuksen, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä koulutuksen rahoitus- ja palkitsemisjärjestelmiä. Tämä edellyttää, että vaikuttavuuden tavoitteet osana koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tavoitteita tehdään näkyviksi, tavoitteiden toteutumista seurataan ja niistä palkitaan. Tämä on mahdollista tuoda näkyväksi toiminnan ja talouden ohjausjärjestelmien, ml. korkeakoulujen sisäiset sekä ulkoisen rahoitusmallit, kehittämisessä.

Vaikuttavuuden arviointikriteereitä voidaan kehittää siten, että korkeakoulujen vaikuttavuus voidaan todentaa yhteismitallisten arviointikriteerien lisäksi korkeakoulukohtaisesti, kunkin korkeakoulun profiileista, strategisista valinnoista sekä alue- ja alakohtaisista ominaispiirteistä ja sidosryhmien tarpeista käsin.

Keskeinen kysymys on lisäksi kannusteisiin liittyvä reagointikyky. Toisaalta vaikuttavuutta olisi vietävä eteenpäin pitkällä aikavälillä, toisaalta nopealiikkeisesti kytkeytyen kulloisiinkin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Rahoitukselta ja rahoitusmalleilta kaivataan joustavuutta, joka sallisi yhteiskunnan ja etenkin yritysten tarpeisiin vastaavat nopeatkin kokeilut ja suunnan muutokset. Sama koskee myös sisäisiä kannustimia.

Myös korkeakoulujen ministeriöohjauksen  ja poliittisen päätöksenteon tulee tukea ja kannustaa korkeakouluja vaikuttavuuden vahvistamistavoitteissa.

 


 Voit jatkaa keskustelua ja antaa palautetta sivuston sisällöistä osoitteessa https://www.otakantaa.fi/